Domov > Študij matematike > Matematika 3. stopnja

Matematika 3. stopnja
(študijsko leto 2018/19)

Doktorski študijski program

Skrbnik: prof. dr. A. Simpson

Glavni cilj doktorskega študija in najpomembnejša študijska dejavnost je priprava doktorske disertacije, ki mora vsebovati izvirne znanstvene rezultate in voditi do vsaj ene objave v znanstveni reviji. Študent jo pripravi pod vodstvom mentorja, ki si ga izbere še pred vpisom v 1. letnik.

Individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo je namenjenih 114 kreditnih točk, njeni izdelavi in zagovoru pa še 6 kreditnih točk. Preostalih 60 kreditnih točk študent pridobi iz naslednjih študijskih obveznosti:

Klasifikacija: KLASIUS-P 4610, KLASIUS-SRV 18202, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 10, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 8, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) tretja stopnja

Predmetnik

1. letnik
ECTS
Trije izbirni predmeti 18
Preddoktorski izpit 6
Individualni študij 1 6
Seminar 1 6
Raziskovalno delo 1 24
2. letnik
Dva izbirna predmeta 12
Individualni študij 2 6
Seminar 2 6
Raziskovalno delo 2 36
3. letnik
Raziskovalno delo 3 54
Izdelava disertacije in javni zagovor 6

Vsi izbirni predmeti 1. in 2. letnika

ECTS
Izbrana poglavja iz algebre 6
Izbrana poglavja iz analize 6
Izbrana poglavja iz diskretne matematike 6
Izbrana poglavja iz finančne matematike 6
Izbrana poglavja iz geometrije 6
Izbrana poglavja iz numerične matematike 6
Izbrana poglavja iz računalniške matematike 6
Izbrana poglavja iz topologije 6
Izbrana poglavja iz verjetnosti in statistike 6

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Predmeti, ki se bodo v študijskem letu 2018/19 izvajali s predavanji, bodo: Izbrana poglavja iz algebre: Realna algebraična geometrija (izvajalec Igor Klep, 2/0 v zimskem semestru), Izbrana poglavja iz numerične matematike: Geometrijska aproksimacija (izvajalka Marjetka Knez, 2/0 v poletnem semestru) in Izbrana poglavja iz topologije: Homotopska teorija (tipov) (izvajalca Jaka Smrekar in Andrej Bauer, 2/0 v poletnem semestru)

Pogoji za vpis

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

Na doktorski študij Matematika in fizika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Pogoji za napredovanje

Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti minimalno 48 kreditnih točk, od tega preddoktorski izpit in še vsaj 24 kreditnih točk iz organiziranih oblik študija (predmetov, seminarjev oz. dispozicije, individualnega študija) iz 1. letnika. Za vpis v 3. letnik študija je potrebno opraviti minimalno za 90 kreditnih točk iz obveznosti iz prvih dveh letnikov, od tega za vsaj 42 kreditnih točk iz predmetov, individualnega študija in seminarjev oz. dispozicije iz 1. in 2. letnika. Poleg teh pogojev mora študent pred vpisom v 3. letnik študija pridobiti soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.

Obveznosti za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 180 kreditnih točk. Tako mora za končanje študija študent opraviti vse obveznosti v okviru organiziranih oblik študija v obsegu 60 kreditnih točk ter poleg tega pridobiti še 120 kreditnih točk na osnovi raziskovalnega dela ter priprave in zagovora disertacije.

Raziskovalno delo

Raziskovalno delo mora biti zaključeno z najmanj enim znanstvenim člankom, objavljenim ali sprejetim v objavo v eni od revij iz skupine I - III interpretacije FMF Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev.

Modul Matematično izobraževanje

Na Doktorskem študijskem programu Matematika in fizika, smer Matematika je možen tudi študij na modulu Matematično izobraževanje. Na tem študiju pričakujemo kandidate, ki jih odlikujeta tako visoka matematična nadarjenost kot tudi izjemne afinitete do učiteljevanja. Glede na specifične potrebe študija od potencialnih kandidatov pričakujemo, da se že pred vpisom v soglasju s študijsko komisijo individualno dogovorijo za možne smeri raziskovalnega dela in za načine pedagoškega dela, ki jih predvidevajo študijske obveznosti.

Interesente bomo že ob vpisu obravnavali individualno. Dodatne informacije vam bo podal skrbnik modula doc. dr. Damjan Kobal.

Študenti na modulu Matematično izobraževanje morajo vsaj 12 kreditnih točk zbrati izmed izbirnih predmetov in vsaj 12 kreditnih točk iz humanistično-izobraževalnih predmetov (v okviru horizontalne izbirnosti, lahko na drugih članicah UL) ali preko izbirnega predmeta Izbrana poglavja iz didaktike matematike.