Domov > Študij matematike > Matematika 2. stopnja

Matematika 2. stopnja
(študijsko leto 2020/21)

Magistrski študijski program

Skrbnik: prof. dr. M. Konvalinka

Program je namenjen poglobljenemu študiju matematike. Študij je zasnovan tako, da omogoča veliko izbirnost strokovnih predmetov ter splošno izbirnost in si lahko vsak študent v veliki meri oblikuje študij po lastnih željah. Magistrandi se lahko vključijo v razvojno delo v gospodarstvu ali začnejo z raziskovalnim delom na področju matematike ali računalniške matematike.

Študij traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Diplomant programa dobi naziv magister matematike oziroma magistrica matematike z okrajšavo: mag. mat.

Klasifikacija: KLASIUS-P 4610, KLASIUS-SRV 17003, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 8, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 7, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) druga stopnja

Predmetnik

1. letnik: Osem strokovnih izbirnih predmetov in dva splošna izbirna predmeta

2. letnik: Dva strokovna izbirna predmeta, štirje splošni izbirni predmeti, Matematični seminar, Magistrsko delo in magistrski izpit

Strokovni izbirni predmeti se izbirajo iz nabora ponujenih predmetov iz skupin: Analiza in mehanika (M1), Algebra in diskretna matematika (M2), Geometrija in topologija (M3), Numerična matematika (M4), Verjetnost Statistika in Finančna matematika (M5), Računalniška matematika (R1), Splošno (O). Študentje morajo opraviti vsaj enega od predmetov Teorija mere ali Uvod v funkcionalno analizo.

Delež izbirnosti v celotnem programu je 76,7 % (92 kreditnih točk), od tega vsaj 50 % (60 kreditnih točk) predstavljajo strokovni izbirni predmeti in do 26,7 % (32 kreditnih točk) splošni izbirni predmeti.

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Natančnejši predmetnik »

Pogoji za vpis »

V program se lahko vpiše a) diplomant prvostopenjskega študijskega programa Matematika; ali   

Pogoji za napredovanje »

Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti minimalno za 50 kreditnih točk izpitov iz predmetov 1. letnika.   

Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja »

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   

Prehodi iz drugih študijskih programov »

O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija.   

Cilj programa »

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika je diplomirane matematike, ki se želijo vključiti v razvojno delo v gospodarstvu ali pričeti z lastnim raziskovalnim delom na področju matematike, računalniške matematike ter teoretične mehanike, usposobiti za te naloge.   

Izvajanje študija »

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.   

Kakovost študija - izmenjave »

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.   

Obveznosti za dokončanje študija

Za dokončanje študija morajo biti opravljene vse obveznosti pri vpisanih predmetih, zaključni magistrski izpit, skladno s pravili pripravljeno in oddano magistrsko delo ter uspešno opravljen javni zagovor magistrskega dela.