Domov > Študij matematike > Računalništvo in matematika 2. stopnja

Računalništvo in matematika 2. stopnja
(študijsko leto 2020/21)

Interdisciplinarni magistrski študijski program

Skrbnik: doc. dr. Matija Pretnar

Program je namenjen diplomantom 1. stopnje naslednjih študijskih programov: Interdisciplinarni študij Računalništvo in matematika, Matematika ter Računalništvo in informatika, odprt pa je tudi za diplomante drugih prvostopenjskih programov. Program skupaj izvajata Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko.

Študij traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju matematike in teoretičnega računalništva, in sposobnost hitrega osvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnih področij matematike.

Diplomant programa dobi naziv magister inženir računalništva in matematike oziroma magistrica inženirka računalništva in matematike z okrajšavo: mag. inž. rač. mat.

Klasifikacija: KLASIUS-P 4610, KLASIUS-SRV 17003, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 8, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 7, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) druga stopnja

Predmetnik

1. letnik: Funkcijsko programiranje, Algoritmi, sedem izbirnih matematičnih ali računalniških predmetov, splošni izbirni predmet

2. letnik: Šest izbirnih matematičnih ali računalniških predmetov, splošni izbirni predmet, Seminar, Magistrsko delo

Študent izbere vsaj 7 matematičnih in vsaj 5 računalniških predmetov.

Delež izbirnosti v celotnem programu je 75 % (90 kreditnih točk), od tega vsaj 65 % (78 kreditnih točk) predstavljajo strokovni izbirni predmeti in do 10 % (12 kreditnih točk) splošni izbirni predmeti.

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Natančnejši predmetnik »

Pogoji za vpis »

V program se lahko vpiše, kdor je končal:   

Pogoji za napredovanje

Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti za vsaj 54 ECTS iz predmetov 1. letnika.
Za ponovni vpis v 1. letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS kreditov).

Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja »

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.   

Prehodi iz drugih študijskih programov »

Cilj programa »

Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju matematike in teoretičnega računalništva, in sposobnost hitrega osvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnih področij matematike.   

Izvajanje študija »

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov.   

Kakovost študija - izmenjave »

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike in teoretičnega računalništva.   

Obveznosti za dokončanje študija

Za dokončanje študija morajo biti opravljene vse obveznosti pri vpisanih predmetih, skladno s pravili pripravljeno in oddano magistrsko delo ter uspešno opravljen javni zagovor magistrskega dela.