Domov > Študij matematike > Računalništvo in matematika 2. stopnja

Računalništvo in matematika 2. stopnja
(študijsko leto 2018/19)

Interdisciplinarni magistrski študijski program

Skrbnik: doc. dr. Matija Pretnar

Program je namenjen diplomantom 1. stopnje naslednjih študijskih programov: Interdisciplinarni študij Računalništvo in matematika, Matematika ter Računalništvo in informatika, odprt pa je tudi za diplomante drugih prvostopenjskih programov. Program skupaj izvajata Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko.

Študij traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju matematike in teoretičnega računalništva, in sposobnost hitrega osvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnih področij matematike.

Diplomant programa dobi naziv magister inženir računalništva in matematike oziroma magistrica inženirka računalništva in matematike z okrajšavo: mag. inž. rač. mat.

Klasifikacija: KLASIUS-P 4610, KLASIUS-SRV 17003, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 8, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 7, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) druga stopnja

Predmetnik

1. letnik: Funkcijsko programiranje, Algoritmi, sedem izbirnih matematičnih ali računalniških predmetov, splošni izbirni predmet

2. letnik: Šest izbirnih matematičnih ali računalniških predmetov, splošni izbirni predmet, Seminar, Magistrsko delo

Študent izbere vsaj 7 matematičnih in vsaj 5 računalniških predmetov.

Delež izbirnosti v celotnem programu je 75 % (90 kreditnih točk), od tega vsaj 65 % (78 kreditnih točk) predstavljajo strokovni izbirni predmeti in do 10 % (12 kreditnih točk) splošni izbirni predmeti.

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Natančnejši predmetnik »

Pogoji za vpis »

V program se lahko vpiše, kdor je končal:   

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora študent opraviti za vsaj 54 kreditnih točk obveznosti, za ponavljanje 1. letnika pa vsaj 30 kreditnih točk.

Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja »

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 5 (negativno) in 6–10 (pozitivno). Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   

Prehodi iz drugih študijskih programov

O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča študijska komisija.

Cilj programa »

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalnitvo in matematika je diplomirane računalničarje in matematike, ki se želijo vključiti v razvojno delo v gospodarstvu ali pričeti z lastnim raziskovalnim delom na področju računalniške matematike usposobiti za te naloge.   

Izvajanje študija »

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.   

Kakovost študija - izmenjave »

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.   

Obveznosti za dokončanje študija

Skupaj študent zbere 120 kreditnih točk. Od tega: