Domov > Študij matematike > Finančna matematika 2. stopnja

Finančna matematika 2. stopnja
(študijsko leto 2019/20)

Magistrski študijski program

Skrbnik: prof. dr. M. Knez

Program je namenjen diplomiranim finančnim matematikom in diplomantom drugih programov prve stopnje, ki želijo poglobiti svoje znanje na področju verjetnosti in optimizacije ter pridobiti nova ekonomsko-finančna znanja. Magistrandi se lahko vključujejo v razvojno delo v finančnih inštitucijah ali pričnejo s samostojnim znanstveno-raziskovalnim delom na ekonomskih raziskovalnih ustanovah.

Študij traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Diplomant programa dobi naziv magister finančne matematike oziroma magistrica finančne matematike z okrajšavo: mag. fin. mat.

Klasifikacija: KLASIUS-P 4610, KLASIUS-SRV 17003, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 8, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 7, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) druga stopnja

Predmetnik

1. letnik: Verjetnost 2, Finančna matematika 2, šest strokovnih izbirnih predmetov iz skupin M1-M5 in R1, strokovni izbirni predmet na EF, splošni izbirni predmet

2. letnik: Trije strokovni izbirni predmeti iz skupin M1-M5 in R1, strokovni izbirni predmet na EF, splošni izbirni predmet, Delovna praksa 1, splošni izbirni predmet ali Delovna praksa 2, Magistrsko delo

Študent izbere:

Strokovni izbirni predmeti se izbirajo iz nabora ponujenih predmetov iz skupin: Analiza in mehanika (M1), Algebra in diskretna matematika (M2), Geometrija in topologija (M3), Numerična matematika (M4), Verjetnost Statistika in Finančna matematika (M5), Računalniška matematika (R1) in iz strokovnih izbirnih predmetov na EF.

Delež izbirnosti v celotnem programu je 70 % (84 kreditnih točk), od tega vsaj 56,7 % (68 kreditnih točk) predstavljajo strokovni izbirni predmeti in do 13,3 % (16 kreditnih točk) splošni izbirni predmeti.

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Natančnejši predmetnik »

Pogoji za vpis »

V program se lahko vpiše a) diplomant prvostopenjskega študijskega programa Finančna matematika; ali   

Pogoji za napredovanje »

Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti minimalno za 50 kreditnih točk izpitov iz predmetov 1. letnika.   

Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja »

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   

Prehodi iz drugih študijskih programov »

O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija.   

Cilj programa »

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika je usposobiti diplomirane finančne matematike ter matematike, ki se želijo vključiti v razvojno delo v bančnem, borznoposredniškem in zavarovalniškem sektorju ali pričeti z lastnim raziskovalnim delom na področju finančne matematike.   

Izvajanje študija »

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov.   

Kakovost študija - izmenjave »

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.   

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija morajo biti opravljene vse obveznosti pri vpisanih predmetih, skladno s pravili pripravljeno in oddano magistrsko delo ter uspešno opravljen javni zagovor magistrskega dela.