Domov > Študij matematike > Praktična matematika 1. stopnja

Praktična matematika
(študijsko leto 2020/21)

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Skrbnik: doc. dr. P. Koc

Diplomant programa dobi naziv diplomirani matematik (VS) oziroma diplomirana matematičarka (VS) z okrajšavo: dipl. mat. (VS).

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Diplomanti študijskega programa Praktična matematika imajo možnosti za zaposlovanje v informacijskem sektorju gospodarstva (programerji, razvijalci informacijskih tehnologij, skrbniki strežnikov, podpora uporabnikom), v tehnološkem in logističnem sektorju gospodarstva, v statističnih službah pri načrtovanju anket, pri statistični obdelavi podatkov, v informacijski in matematični podpori v finančnih inštitucijah, v javni upravi in drugje.

Klasifikacija: KLASIUS-P 4610, KLASIUS-SRV 16203, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 7, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 6, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) prva stopnja

Predmetnik

1. letnik: Matematika 1, Linearna algebra, Računalniški praktikum, Računalniška orodja v matematiki, Programiranje 1, Matematika v praksi, Uvod v fiziko in splošna izbirna predmeta.

2. letnik: Matematika 2, Numerične metode 1, Komuniciranje v matematiki, Algebra in diskretna matematika, Verjetnost, Fizikalni praktikum, Programiranje 2, Statistika, Matematična orodja v fiziki, in Diferencialne enačbe.

3. letnik: Optimizacija, Računalništvo 1, Podatkovne baze 1, Mehanika, Parcialne diferencialne enačbe, Praktično usposabljanje in izbirni predmeti.

Delež izbirnosti v celotnem programu je 12,8 % (23 kreditnih točk), od tega 8,3 % (15 kreditnih točk) predstavljajo strokovni izbirni predmeti in do 4,4 % (8 kreditnih točk) splošni izbirni predmeti.

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Natančnejši predmetnik »

Pogoji za vpis »

V program se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.   

Pogoji za napredovanje »

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti najmanj za 54 kreditnih točk izpitov iz predmetov tekočega letnika. Za vpis v 3. letnik je poleg tega potrebno opraviti vse izpite 1. letnika.  

Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja »

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   

Prehodi iz drugih študijskih programov »

Prehodi iz drugih študijskih programov so možni in se dogovorijo s študijsko komisijo na Oddelku za matematiko FMF z upoštevanjem vsebinske primerljivosti.   

Cilj programa »

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična matematika je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben uporabljati svoje matematično znanje v delovnem procesu v informacijsko-računalniškem, tehnološkem, logističnem sektorju gospodarstva in drugje.   

Izvajanje študija »

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.   

Kakovost študija - izmenjave »

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.   

Obveznosti za dokončanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse izpite iz predmetov po učnem programu.