Domov > Študij matematike > Matematika 1. stopnja

Matematika
(študijsko leto 2017/18)

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Skrbnik: prof. dr. S. Strle

Diplomant programa dobi naziv diplomirani matematik (UN) oziroma diplomirana matematičarka (UN) z okrajšavo: dipl. mat. (UN).

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Diplomanti študijskega programa Matematika imajo možnosti zaposlovanja v programerskem, tehnološkem in logističnem sektorju gospodarstva, bankah in zavarovalnicah, raziskovalnih in razvojnih inštitucijah, tehnoloških parkih in javni upravi.

Klasifikacija: KLASIUS-P 4610, KLASIUS-SRV 16204, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 7, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 6, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) prva stopnja

Predmetnik

1. letnik: Analiza 1, Algebra 1, Logika in množice, Računalniški praktikum, Uvod v programiranje, Fizika 1, Proseminar A ali Proseminar B.

2. letnik: Analiza 2a, Analiza 2b, Algebra 2, Diskretna matematika 1, Programiranje 1, Splošna topologija, Fizika 2, Seminar in dva izbirna predmeta.

3. letnik: Analiza 3, Analiza 4, Uvod v numerične metode, Verjetnost, Statistika, Diplomski seminar, Mehanika 1 in izbirni predmeti.

Delež izbirnosti v celotnem programu je 18,9 % (34 kreditnih točk), od tega vsaj 16,1 % (29 kreditnih točk) predstavljajo strokovni izbirni predmeti in do 2,8 % (5 kreditnih točk) splošni izbirni predmeti.

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Natančnejši predmetnik »

Pogoji za vpis »

V program se lahko vpiše (a) kdor je opravil splošno maturo, ali   

Pogoji za napredovanje »

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti najmanj za 50 kreditnih točk izpitov iz predmetov tekočega letnika, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:  

Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja »

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 1–5 (negativno) in 6–10 (pozitivno). Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   

Prehodi iz drugih študijskih programov »

Prehodi iz drugih študijskih programov so možni in se dogovorijo s Študijsko komisijo z upoštevanjem vsebinske primerljivosti.   

Cilj programa »

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Matematika je usposobiti diplomanta za reševanje zahtevnih matematičnih problemov, ki se pojavljajo v gospodarstvu, javni upravi in znanosti. Hkrati bo pridobil temeljna znanja, ki so potrebna za študij na drugi stopnji.   

Izvajanje študija »

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.   

Kakovost študija - izmenjave »

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.   

Obveznosti za dokončanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti v obsegu 180 ECTS.

Program dvojne diplome z Univerzo v Trstu

Študentke in študentje študijskega programa Matematika lahko 3. letnik študija opravijo na Univerzi v Trstu in si s tem pridobijo dve diplomi in dva strokovna naslova – Univerzitetni diplomirani matematik/matematičarka na Univerzi v Ljubljani ter Laureato in Matematica na Univerzi v Trstu, s čimer si razširijo matematično obzorje in povečajo svoje zaposlitvene možnosti. Tržaška matematika slovi po tradicionalni visoki kakovosti, še zlasti na področjih zavarovalniške in finančne matematike ter algebraične geometrije. V neposredni bližini Trsta pri gradu Miramare pa se nahaja tudi svetovno znani Mednarodni center Abdusa Salama za teoretično fiziko (ICTP), s katerim Univerza v Trstu zelo uspešno sodeluje.

Dogovor o izvedbi študijskih programov za pridobitev dvojne diplome Univerzitetni diplomirani matematik / Laureato in Matematica.