Domov > Študij matematike > Računalništvo in matematika 1. stopnja

Računalništvo in matematika
(študijsko leto 2018/19)

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program
1. stopnje

Skrbnik: doc. dr. Matija Pretnar

Diplomant programa dobi naziv diplomirani inženir računalništva in matematike (UN) oziroma diplomirana inženirka računalništva in matematike (UN) z okrajšavo: dipl. inž. rač. in mat. (UN).

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Diplomanti lahko najdejo zaposlitev praktično v vseh panogah tržnega in nepridobitnega sektorja, saj je računalniška tehnologija v današnji družbi nepogrešljiva. Zlasti so usposobljeni za delovna mesta, ki zahtevajo dobro poznavanje računalništva, predvsem programiranja in na delovnih mestih, ki poleg tega zahtevajo strokovno matematično znanje. Predvidevamo, da se bodo diplomanti zaposlovali na področju dela v informacijski tehnologiji in znanosti, kjer bodo zaradi dobrega poznavanja teoretičnih osnov in matematike zmožni hitrega obvladovanja novih spoznanj in dosežkov.

Klasifikacija: KLASIUS-P 4610, KLASIUS-SRV 16204, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 7, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 6, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) prva stopnja

Predmetnik

1. letnik: Analiza 1, Diskretne strukture 1, Osnove digitalnih vezij, Programiranje 1, Linearna algebra, Analiza 2, Diskretne strukture 2, Programiranje 2, Arhitektura računalniških sistemov.

2. letnik: Analiza 3, Kombinatorika, Algoritmi in podatkovne strukture 1, Osnove podatkovnih baz, Izračunljvost in računska zahtevnost, Izbrana poglavja iz matematike, Optimizacijske metode, Principi programskih jezikov, Algoritmi in podatkovne strukture 2, Računalniške komunikacije.

3. letnik: Numerične metode, Osnove umetne inteligence, Verjetnostni račun in statistika, Diplomski seminar, modul, strokovni izbirni predmet, splošni izbirni predmeti.

Delež izbirnosti v celotnem programu je 18,3 % (33 kreditnih točk), od tega vsaj 12,8 % (23 kreditnih točk) predstavljajo strokovni izbirni predmeti in do 5,6 % (10 kreditnih točk) splošni izbirni predmeti.

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Natančnejši predmetnik »

Pogoji za vpis »

V program se lahko vpiše (a) kdor je opravil splošno maturo, ali   

Pogoji za napredovanje »

V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu vsaj 53 kreditnih točk. V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti 1. letnika ter vsaj 53 kreditnih točk iz 2. letnika.

Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja »

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 1–5 (negativno) in 6–10 (pozitivno). Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   

Prehodi iz drugih študijskih programov »

Prehod je v sladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.   

Cilj programa »

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika je namenjen usposabljanju v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi vejami diskretne in računalniške matematike. Diplomanti imajo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in so zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Ta študij med drugim zagotavlja kontinuiteto na področju produciranja visoko usposobljenih kadrov, ki so potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes še ne poznamo in ki so sposobni nadaljevati in širiti raziskovalno in inovativno dejavnost na področju računalništva in računalniške matematike. Diplomanti imajo tudi ustrezno predznanje za prehod na nova interdisciplinarna področja, pri katerih je potrebno obvladovanje teoretičnega računalništva in ustreznih matematičnih podlag, kot so na primer nekatere vede s področja biotehnologij (na primer področje genetike in bioinformatike), biomedicine, teoretične kemije itd.   

Izvajanje študija »

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju.   

Kakovost študija - izmenjave »

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.   

Obveznosti za dokončanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti v obsegu 180 ECTS.