Domov > Študij matematike > Finančna matematika 1. stopnja

Finančna matematika
(študijsko leto 2020/21)

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Skrbnik: prof. dr. M. Perman

Diplomant programa dobi naziv diplomirani finančni matematik (UN) oziroma diplomirana finančna matematičarka (UN) z okrajšavo: dipl. fin. mat. (UN).

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Diplomanti programa Finančna matematika se lahko zaposlujejo v bankah in zavarovalnicah, borzah in borzno-posredniških hišah, pokojninskih in zdravstvenih skladih, tako v javni upravi in agencijah kot privatnem sektorju, npr. v logističnem sektorju (optimizacija).

Klasifikacija: KLASIUS-P 4610, KLASIUS-SRV 16204, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 7, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 6, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) prva stopnja

Predmetnik

1. letnik: Analiza 1, Analiza 2, Algebra 1, Diskretne strukture, Mikroekonomija, Optimizacijske metode, Proseminar, Računalniški praktikum in Uvod v programiranje.

2. letnik: Analiza 3, Verjetnost 1, Verjetnost in statistika, Finančna matematika 1, Makroekonomija, Operacijske raziskave, Analiza podatkov s programom R, Numerične metode 1, Numerične metode 2, Denar in finance ter Seminar.

3. letnik: Finančni praktikum, Verjetnost z mero, Statistika 1, Slučajni procesi 1, Teorija iger, Finančni trgi in institucije, Diplomski seminar in izbirni predmeti.

Delež izbirnosti v celotnem programu je 11,1 % (20 kreditnih točk), od tega vsaj 9,4 % (17 kreditnih točk) predstavljajo strokovni izbirni predmeti in do 1,7 % (3 kreditne točke) splošni izbirni predmeti.

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Natančnejši predmetnik »

Pogoji za vpis »

V program se lahko vpiše (a) kdor je opravil maturo, ali   

Pogoji za napredovanje »

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti najmanj za 50 kreditnih točk izpitov iz predmetov tekočega letnika, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:  

Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja »

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih. Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   

Prehodi iz drugih študijskih programov »

Prehodi iz drugih študijskih programov so možni in se določijo na podlagi individualne prošnje in z upoštevanjem vsebinske primerljivosti programov.   

Cilj programa »

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika je vzgojiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati zahtevne matematične probleme, ki se pojavljajo v bančnem in zavarovalniškem sektorju, pri delovanju borze in borzno-posredniških hiš in pri upravljanju pokojninskih in zdravstvenih skladov. Poleg tega bodo kandidati pridobili dovolj teoretičnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji.   

Izvajanje študija »

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju Oddelka za matematiko.   

Kakovost študija - izmenjave »

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.   

Obveznosti za dokončanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti v obsegu 180 ECTS.