Domov > Študij fizike > Medicinska fizika II. stopnja

Medicinska fizika II. stopnja (študijsko leto 2018/19)
Študijsko leto 2019/20 »

Stopnja študija:
Druga stopnja.

Predvideni strokovni naslov:
Magister medicinske fizike oziroma magistrica medicinske fizike, okrajšava je mag. med. fiz.

Trajanje:
2 leti (4 semestri), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Temeljni cilji:
Temeljni cilj programa je izobraževanje strokovnjakov na področju medicinske fizike, ki bodo sodelovali pri tehnološko najbolj zahtevnih preiskavah in zdravljenju v medicini, opravljali kontrolo teh preiskav, imeli ključno vlogo v ekspertnem svetovanju, nadzoru, nakupih in vpeljavi vrhunske medicinske tehnologije. Program bo izobrazil strokovnjake, ki bodo skrbeli za nadaljnje vključevanje fizikalnih znanosti v biomedicinske vede, predvsem na področju splošne diagnostike in zdravljenja raka, ter vključevanje v interdisciplinarne raziskave na področjih medicinsko fizikalnih, biofizikalnih in biomedicinskih ved. Po opravljenem programu bodo strokovnjaki sposobni kritičnega ocenjevanja novih znanosti ter primerljivosti novih tehnologij za prenos v klinično prakso.

Predmetnospecifične kompetence:
Študij medicinske fizike omogoča študentom koherentno obvladanje temeljnega znanja s področja medicinske fizike, kakor tudi sposobnost povezovanja tega znanja z ostalimi širšimi področji pomembnini za uspešno diagnostiko in zdravljenje bolezni, kot npr. anatomijo, fiziologijo, radiobiologijo. Študenti pridobijo sposobnosti za reševanje konkretnih delovnih problemov, kot npr. planiranja radioterapije, kalibracije merilnih instrumentov, zagotavljanja kakovosti delovanja naprav v medicini. Širina študija omogoča študentom razumevanje splošne strukture medicinske fizike ter povezanost z njenimi poddisciplinami, predvsem s fiziko radioterapije, fiziko diagnostične radiologije, fiziko nuklearne medicine in zdravstveno fiziko. V času študija bodo študenti spoznali tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in sisteme, ki so v uporabi v medicinski diagnostiki in zdravljenju.

Zaposlitvene možnosti:
Medicinski fiziki so v grobem vključeni v tri področja delovanja: klinična služba in svetovanje, raziskave in razvoj ter poučevanje. Glede na zahtevnost položaja medicinskega fizika v medicinskem okolju sta nujno potrebna široko osnovno znanje, kakor tudi praktične izkušnje. Zahteva po osnovnem fizikalnem in matematičnem znanju je nujna, tesno sodelovanje medicinskih fizikov z zdravniki ter ostalimi zdravstvenim osebjem pa zahteva tudi poznavanje osnovnih medicinskih ved, kot so anatomija in fiziologija. V Sloveniji do sedaj tega študija ni bilo, predlagani študijski program pa bo to praznino zapolnil.

Študijski program omogočal tudi izobraževanje z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti opredeljenega t.i. pooblaščenega izvedenca medicinske fizike, ki je “od pristojnih organov pooblaščena oseba, ki ima zahtevano znanje na področju fizike ali tehnologije ionizirajočih sevanj pri njihovi uporabi v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: področje medicinske fizike) in je usposobljena za svetovanje pri optimizaciji, merjenju in ocenjevanju obsevanosti pacientov, razvoju, načrtovanju in uporabi radioloških posegov in opreme ter zagotavljanju in preverjanju kakovosti radioloških posegov.
Magistrandi se bodo zaposlovali predvsem:

Več o programu ...

Pogoji za vpis

Na magistrski študij medicinske fizike se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil univerzitetni študijski program na prvi stopnji (študiji po bolonjskem sistemu) ali univerzitetni dodiplomski študij (študiji pred bolonjskim sistemom).

V magistrski študijski program se lahko vpiše kdor je končal:

a) Študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: fizika, matematika
b) Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi komisija za magistrski študij na FMF, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Okvirni pogoji za vpis na študij medicinske fizike so:

c) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z naslednjih strokovnih področij: fizika, matematika.
d) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Komisija za podiplomski študij FMF, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Izjemoma se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so manjkajoče obveznosti opravijo med obiskovanjem 1. letnika magistrskega študija.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

Znanje in spretnosti pridobljene pred vpisom se upoštevajo tako pri pogojih za vpis kot pri opravljenih študijskih obveznostih. Kandidati, ki imajo dolgoletne delovne izkušnje na področju medicinske fizike (v Sloveniji predvsem z delom na Onkološkem Institutu, Kliničnem centru ipd.) imajo prednost pri vpisu. Študijsko obveznost v višini do 30 ECTS je mogoče znižati kandidatom z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju medicinske fizike (najmanj 5 let), ki izkazujejo svojo strokovno in znanstveno uspešnost tudi na druge načine (strokovni in znanstveni članki, seminarji, končani tečaji, uspešno opravljeni projekti ipd). Znižanje študijskih obveznosti pred vpisom se obravnava kot priznanje sorodnih predmetov s področjem delovanja kandidatov. Pri vpisu kandidatov pod točko c) se kandidatom lahko zniža študijsko obveznost v višini do 30 ECTS na račun izpitov iz predmetov, ki se po vsebini in obsegu ujemajo s predmeti študija Medicinske fizike.

Tako spremembe vpisnih pogojev kot znižanje študijskih obveznostih se obravnava individualno na podlagi dokumentiranih vlog študentov. Vloge obravnava študijska komisija za magistrski študij na Fakulteti za matematiko in fiziko.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati sprejeti v vrstnem redu glede na povprečno oceno dodiplomskega (prve stopnje) študija. V primeru, da kandidat ne bo sprejet v določenem letu, se lahko ponovno prijavi na vpis v naslednjem šolskem letu. Izjeme bo individualno obravnavala študijska komisija in pri tem upoštevala druge kazalnike primernosti kandidata (strokovna usposobljenost, praktične izkušnje, raziskovalna dejavnost).

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Pogoj za prehod iz prvega v drugi letnik so opravljene študijske obveznosti v višini 45 ECTS. Izjeme obravnava individualno študijska komisija za magistrski študij.

Pogoji za ponavljanje letnika

Pogoj za ponavljanje letnika so opravljene študijske obveznosti v višini 30 ECTS. Izjeme obravnava individualno študijska komisija za magistrski študij.

Pogoji za končanje študija

Za dokončanje študija mora študent:

Prehodi iz drugih študijskih programov

Mogoč je prehod:
a) iz študijskih programov 2. stopnje z naslednjih strokovnih področij: matematika, fizika
b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za vključitev v študij v obsegu 10-60 KT - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Komisija za podiplomski študij FMF, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 2. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Okvirni pogoji za vpis na študij medicinske fizike so:

c) iz magistrskih študijskih programov po starem programu z naslednjih strokovnih področij: matematika, fizika
d) iz magistrskih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 KT - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Komisija za podiplomski študij FMF, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Komisija za podiplomski študij FMF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program in opredeli v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Opis študija

Več o programu ...
Ob vpisu kandidat izbere mentorja na posameznem znanstvenem ali strokovnem področju. Kandidat vpiše predmete v obsegu 120 ECTS. Predmeti so razporejeni v štiri skupine:

V dogovoru z mentorjem in vodjem magistrskega študija lahko kandidat izbere predmete iz drugih magistrskih študijskih programov na drugi stopnji predmete v obsegu 18 ECTS, kar ne vključuje magistrske naloge.

Predmetnik

Obvezni splošni predmeti:

Obvezni strokovni predmeti: Izbirni predmeti: Magistrsko delo

Predmeti Fizika sevanja in dozimetrija (6 ECTS), Eksperimentalna medicinska fizika (6 ECTS), Fizika jedra in osnovnih delcev (6 ECTS) in Fizikalna merjenja 2 (4 ECTS) so praviloma obvezni za vse kandidate. Prav tako morajo študenti izbrati enega od predmetov Anatomija človeka (6 ECTS) ali Fiziologija (6 ECTS). Obvezno je tudi magistrsko delo (30 ECTS). Izmed štirih obveznih strokovnih predmetov: Fizika radioterapije, Fizika anatomskega slikanja, Fizika funkcionalnega in molekularnega slikanja in Zdravstvena fizika kandidat izbere vsaj dva (2x9 ECTS), ki sta predmet komisijskega izpita. Hkrati, če kandidat tako želi, lahko opravi pri komisijskem izpitu tudi teoretični izpit potreben za akreditacijo za pooblaščenega izvedenca medicinske fizike. Pri tem se mu priznajo tista področja akreditacije, iz katerih dela komisijski izpit (2-4). Ostale predmete do skupne vrednosti 120 kreditnih točk kandidat izbere izmed preostalih obveznih strokovnih in izbirnih predmetov študija. Ob vpisu mentor skupaj s kandidatom predlaga izbiro predmetov, ki jo potrdi za področje medicinske fizike zadolženi član študijske komisije za magistrski študij.

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur vaj na teden,
S = število ur seminarjev na teden,
ECTS = število kreditnih točk,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela pri posameznem predmetu,

O = obvezni splošni predmet,
S = obvezni strokovni predmet,
I = izbirni strokovni predmet,
M = magistrsko delo.


1. letnik

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Steber
PVSPVS
ECTS
UŠD
Fizika sevanja in dozimetrija     O 3 1 0
0
0
0
6
 120
Fizikalna merjenja 2     O 2 1 0
0
0
0
4
 90
Fizika jedra in osnovnih delcev     O 3 1
0
0
0
0
6
 120
Anatomija človeka/Fiziologija
    O 0 0
0
3
1
0
6
 120
Fizika radioterapije     S 0
0
0
3
2
0
9
 150
Zdravstvena fizika     S 0
0
0
3
2 0
9
 150
Celična in molekularna biologija
    I 2
1 0 0
0
0
6
 90
Radiobiologija     I 0
0
0
2
1
0
6
 90
Fizika nevtronskih jedrskih naprav     I 2
1
0
0
0
0
6
 90
Eksperimentalna fizika j. in o.d.     I 0
0
0
2
1
0
6
 90
Statistične metode v fiziki     I 2
1
0
0
0
0
6
 90
Fizikalni eksperimenti 1     I 0
4
0
0
0
0
4
 90
Seminar     I 0
0
2
0
0
2
6
 120
Skupaj 14
9
3
13
3
6
80
 1410


2. letnik

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Steber
PVSPVS
ECTS
UŠD
Eksperimentalna medicinska fizika     O 0
3
1
0
0
0
6
 120
Fizika anatomskega slikanja     S 3 1 1
0
0
0
9
 150
Fizika funkc. in molekularnega slikanja     S 0
0
0
3 1 1 9
 150
Klinični vidiki slikanja in terapije
    I 0
0
0
3
0
2
9
 150
Bioelektromagnetizem     I 0
0
0
2
1
0 6
 90
Optične metode v medicini     I 0
0
0
2
1
0
6
 90
Analiza varnosti v medicinski fiziki     I 2
1
0
0
0
0
6
 90
Fizikalni eksperimenti 2     I 0
4
0
0
0
0
4
 90
Izbrana poglavja iz fizike     I 0
0
2 0
0
2
3
 120
Magistrsko delo     M 0
0
15
0
0
15
30
 600
Skupaj 5
9
19
10
13
20
88
 1650