Domov > Študij fizike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Fizika 1819

Doktorski študijski program Matematika in fizika, študijska smer Fizika (študijsko leto 2018/19)
Študijsko leto 2019/20 »

Stopnja študija:

tretja stopnja

Splošni podatki:

Doktorski študijski program Matematika in fizika, študijska smer Fizika, traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk (ECTS). Program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 120 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo. Študijska smer Fizika ima štiri module: fizika, fizikalno izobraževanje, meteorologija in jedrska tehnika. Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System), kar omogoča direktno vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki uporabljajo sistem ECTS.

V skladu z izbranim modulom študija dobi doktorand naziv doktor oz. doktorica znanosti s področja: a) fizike, b) fizikalnega izobraževanja, c) meteorologije, d) jedrske tehnike.

Temeljni cilji:

Temeljni cilj študijskega programa Matematika in fizika, študijska smer FIZIKA, je izobraziti visoko usposobljene raziskovalce in strokovnjake za samostojno raziskovalno in razvojno delo na področjih fizike, jedrske tehnike, meteorologije in fizikalnega izobraževanja na ravni, ki je primerljiva in konkurenčna s trenutnimi vrhunskimi raziskavami na izbranih področjih v najrazvitejših delih sveta. Pri tem daje samostojno raziskovalno delo na doktorski nalogi, ki predstavlja večji del študijskega programa, poglobljeno znanje v sklopu ožje specializacije, struktura organiziranega dela študijskega programa pa zagotavlja tudi dovolj širšega znanja, ki je danes nujno za to, da se mlad strokovnjak zna učinkovito odzivati na hiter razvoj in spremembe v moderni znanosti in da se je sposoben vključevati v večje interdisciplinarne raziskovalne skupine.

Organizirani del študija na smeri Fizika je zasnovan tako, da mora študent en predmet izbrati iz skupine predmetov (A), ki so vezani na izbrani modul in pokrivajo širše področje doktorskega dela ter dajejo poglobljen pogled v splošne fizikalne zakonitosti, kar naj zagotovi tako trdno osnovo za samostojno raziskovalno delo, kot tudi ustrezno širino znanja. Preostali predmeti pa so povsem izbirni (skupina B) in so namenjeni ožji specializaciji na področju doktorata.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Predmetnospecifične kompetence:

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

Na doktorski študij Matematika in fizika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

Opomba: Doktorand se mora do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Merila za priznavanje znanj

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov programa. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija Oddelka za fiziko FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pri priznavanju posameznega predmeta bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila:

Pogoji za napredovanje med letniki

Za vpis v 2. letnik mora študent uspešno opraviti predstavitev teme doktorske disertacije ter skupno zbrati vsaj 48 ECTS iz organiziranih oblik študija. Za vpis v 3. letnik študija je potrebno opraviti najmanj 90 ECTS obveznosti iz prvih dveh letnikov, od tega vseh 60 ECTS iz organiziranih oblik študija (obvezni predmet izbranega modula, izbirni predmeti, predstavitev dispozicije, predmeti na drugih študijskih programih, mednarodne šole, itd.). Poleg teh pogojev mora študent pred vpisom v 3. letnik študija pridobiti soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.

Pogoji za prehajanje med programi

Prehod na doktorski (tretjestopenjski) program Matematika in fizika, smer FIZIKA, je mogoč:

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Do zaključka študija mora zbrati skupno 180 ECTS. Tako mora za končanje študija študent opraviti vse obveznosti v okviru organiziranih oblik študija v obsegu 60 ECTS ter poleg tega pridobiti še 120 ECTS na osnovi raziskovalnega dela ter priprave in zagovora disertacije. Obveznost doktoranda je tudi sprejem ali objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata s prvim avtorstvom v eni od revij iz skupine I - IV interpretacije FMF Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (priloge). V primeru, da prvo avtorstvo ni možno, mora mentor z ustrezno izjavo zagotoviti, da je delež doktoranda pomemben. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo pred zagovorom doktorske disertacije. Študent zaključi študij s pozitivno ocenjeno disertacijo in z zagovorom disertacije.

Predmetnik

Organizirane oblike študija (60 ECTS)

Raziskovalno delo za doktorsko disertacijo, doktorska disertacija in zagovor (120 ECTS)

Raziskovalno delo je zaključeno z izdelavo doktorske disertacije in njenim javnim zagovorom in z najmanj enim znanstvenim člankom, objavljenim ali sprejetim v objavo v eni od revij iz skupine I - IV obstoječe interpretacije FMF Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (priloge). V primeru, da prvo avtorstvo ni možno, mora mentor z ustrezno izjavo zagotoviti, da je delež doktoranda pomemben.

Natančnejša razporeditev ECTS 

 ECTS  Naziv študijske vsebine
12  Obvezni predmet modula      

Organizirane oblike študija
60 ECTS

 
9  Individualni študij
15  Priprava in predstavitev teme disertacije
6  Obvezni seminar
18  Izbirni predmeti
120  Individualno raziskovalno delo, izdelava doktorske disertacije in zagovor
180  Skupaj

 

 

 

 

 

 

Obvezni predmeti (skupina A) z nosilci (na posameznem modulu):

Izbirni predmeti (skupina B) z nosilci:

Izbor odobri Študijska komisija Oddelka za fiziko UL FMF, na predlog mentorja za doktorsko delo.

Predmetnik po letnikih:

1. letnik

Naziv predmeta
 ECTS  Delež (%) 
 Obvezni predmet modula 12 20
 Priprava in predstavitev teme disertacije 15 25
 Obvezni seminar 6 10
 Individualni študij 9 15
 Izbirne vsebine 6 10
 Raziskovalno delo 12 20
 Skupaj 60 100

 

 

 

 

 

 

2. letnik

         
Naziv predmeta
 ECTS  Delež (%)
 Izbirne vsebine 12
20
 Raziskovalno delo                                  
48 80
 Skupaj 60 100

 

 


3. letnik

Naziv predmeta  ECTS
 Delež (%)
 Raziskovalno delo 54
90
 Izdelava disertacije in javni zagovor       
 6 10
 Skupaj  60 100

 

 

 

 

Podrobnejše informacije o doktorskem študijskem programu (zbornik).