Domov > Študenti matematike > Erasmus
Razpis 2020/2021

Za študijske izmenjave:    
 • Razpis  
 • Dodatek k študijski pogodbi (Izpolnite šele, ko ste izbrani na določeno tujo univerzo. V prvo tabelo vnesete seznam predmetov, ki jih želite opravljati v tujini, v drugo pa seznam predmetov, ki jih želite opravljati doma.)
 • Dokazilo o povprečni oceni, motivacijsko pismo in dokazilo o znanju tujega jezika morate priložiti prijavi v sistemu VIS do 14. januarja 2020.
 • Seznam bilateralnih pogodb

  Za praktično usposabljanje:
 • Razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v š. l. 2020/21 
 • Z dnem 6. 1. 2021 je aktivirana naknadna prijava na razpis za praktično usposabljanje, ki bo odprta do porabe sredstev. Pogoj za prijavo je že urejena praksa in potrjen Learning Agreement.
 • Študentje se na izmenjavo prijavijo preko sistema VIS, kjer dodajo tudi vse potrebne priloge. Razpis bo odprt do porabe razpoložljivih sredstev.
 • Dodatne informacije so na voljo tudi na strani Mednarodne službe UL (Program Erasmus+)

Zanimive povezave
 • Erasmus+
  Stran CMEPIUS-a, ki je nacionalna agencija za področje mobilnosti

Erasmus

POZOR! Razpis Erasmus+ za študijske izmenjave v študijskem letu 2021/22 bo letos objavljen kasneje, kakor pretekla leta. Rok za prijavo bo zato nekoliko krajši. Pričakujemo, da bo razpis objavljen pred začetkom februarja 2021, zato vas naprošamo, da redno spremljate obvestila na naši spletni strani.

International students please read information for incoming students (in English).

Osnovne informacije za domače študente:

Kaj je Erasmus+?
ERASMUS+ je nov program za obdobje 2014-2020/21, ki podpira mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja (ERASMUS="European Region Action Scheme for the Mobility of University Students"). Študenti Oddelka za matematiko ta program koristijo predvsem za študijske izmenjave z evropskimi univerzami. Program podpira tudi mobilnost učnega osebja in je del širšega programa vseživljenjskega učenja LLL (LLL="LifeLong Learning"), ki ga financira Evropska komisija. 

Kdo se pri nas s tem ukvarja?
Koordinator za program Erasmus+ na Oddelku za matematiko je doc. dr. Matija Vidmar. 

Kako je organizirana študijska izmenjava v programu Erasmus+?

Kdo se lahko prijavi? 

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus izmenjave na našem oddelku, če:

Kako se prijavim?

Prijavite se preko sistema VIS. Prijava je mogoča do 14. 1. 2020. Prijavi priložite potrdilo o opravljenih obveznostih, motivacijsko pismo in dokazilo o znanju tujega jezika.

Ali lahko študent odda več prijav?

Vsak študent lahko odda do 3 prijave za študijske izmenjave. Motivacijsko pismo naj se nanaša na prijavo z najvišjo prioriteto.

Za koliko časa lahko grem? Ali grem lahko večkrat?
Na vsaki stopnji študija lahko greste na izmenjavo (za 3-12 mesecev) oz. na Erasmus študijsko prakso (za 2-12 mesecev). Tudi tisti študenti, ki so do leta 2020/2021 del študijskih obveznosti (praksa ali študij) opravili v tujini v okviru programa ERASMUS oz. ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na razpis. Skupni seštevek v tujini že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija, z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. 

V katerem jeziku so predavanja?
Običajno v lokalnem jeziku. Ponekod so pripravljeni predavati v angleščini, skoraj povsod pa se da dogovoriti, da dobite material v angleščini in nato hodite na konzultacije. Na voljo so tudi jezikovni tečaji pred pričetkom predavanj. Bodite pozorni zlasti na EILC tečaje (EILC="Erasmus Intensive Language Course"). Ti so praviloma zastonj, na razpolago pa so predvsem v državah z manj znanimi jeziki.

Kako je s štipendiranjem?
Slovensko štipendijo prejemate tudi v času izmenjave. Poleg tega ste upravičeni tudi do Erasmus štipendije. Štipendije za študijske izmenjave znašajo cca. od 350 do 500 EUR/mesec, odvisno od države gostiteljice. Štipendije za študijsko prakso znašajo cca. od 450 do 600 EUR/mesec, odvisno od države gostiteljice. Študenti lahko zaprosijo tudi za dodatek k Erasmus+ finfnačni pomoči (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje).

Katere tuje univerze pridejo v poštev?
Tiste, s katerimi ima naš oddelek podpisano bilateralno pogodbo za tekoče leto.

Kaj pa tiste univerze, s katerimi nimamo pogodbe?
V tem primeru je potrebno mednarodno službo univerze najprej vprašati, ali je zainteresirana za podpis pogodbe. Postopek lahko traja več tednov. Svoje želje zato sporočite že ob prijavi, najkasneje pa do 1. januarja.

Kako naj ugotovim, katera univerza je najboljša zame?

Kaj pa če se jih preveč prijavi?
Če se na izmenjavo na dani univerzi prijavi več študentov, kot je z bilateralno pogodbo določenih mest, imajo prednost študenti z boljšim povprečjem.

Zamudil sem rok za prijavo. A se lahko naknadno prijavim?
Ne, naknadna prijava je možna samo v primeru, da je razpisan Naknadni razpis, ki pride v poštev za izmenjave za 2.semester. To je običajno znano v mesecu septembru.

Kakšen je postopek predno odidem na izmenjavo? 

Pred študijsko izmenjavo morate koordinatorju prinesti v podpis dodatek k študijski pogodbi s podpisom skrbnika. Priporočljivo je, da kontaktirate skrbnika oz. skrbnico že pred prijavo in se z njim oz. njo pogovorite o primernosti svoje izbire. Prav tako morate izpolniti »Learning Agreement«, ki mora biti pred samim odhodom na izmenjavo podpisan s strani odgovornega Erasmus+ koordinatorja na naši članici in na gostujoči instituciji.

Kako je s priznavanjem izpitov?
O tem, katere izpite vam bomo priznali, se dogovorimo vnaprej.

 1. Kandidat pripravi seznam izpitov, ki jih želi opravljati v tujini in seznam izpitov, ki jih želi opravljati doma. Ta seznama vnese v obrazec "Dodatek k študijski pogodbi" . Upoštevajte, da morate v tujini opraviti za vsaj 20 ECTS kreditov obveznosti na semester in da vam lahko priznamo za največ 30 ECTS kreditov obveznosti na semester.
 2. Za predmete, ki jih kandidat želi opravljati v tujini, poišče na internetu učne načrte.
 3. Obrazec in učne načrte pregleda skrbnik vašega študijskega programa in po potrebi zahteva popravke. Ko se strinja z vašo izbiro, to potrdi s podpisom na obrazcu. Ta podpis zagotavlja, da vam bomo ob vrnitvi opravljene predmete res priznali.
 4. Če želite zamenjati katerega od predmetov, to lahko storite v roku enega meseca po odhodu. V tem primeru morate poslati nov "Dodatek k študijski pogodbi" koordinatorju in skrbniku.
Ob vrnitvi prinesete "Potrdilo o opravljenih izpitih" (= uradni "Transcript of Records" tuje univerze) ter zadnjo verzijo "Dodatka k študijski pogodbi", odobrenega s strani koordinatorja in skrbnika. Koordinator potem z odobritvijo študijske komisije pretvori tuje ocene v naše, referat pa jih vpiše v indeks in v prilogo k diplomi.

Kako je z opravljanjem Diplomskega seminarja?

Študent 3. letnika programa Matematika ali Finančna matematika, ki gre na Erasmus izmenjavo, mora praviloma opraviti predmet, ekvivalenten predmetu Diplomski seminar. V sklopu tega predmeta ali samostojno mora napisati delo diplomskega seminarja. Zahtevnost dela diplomskega seminarja mora biti primerljiva z našimi deli diplomskega seminarja, kar po povratku študenta potrdi študijska komisija OM FMF. Študent zagovor dela diplomskega seminarja opravi na FMF ob zaključku študija.

Opomba: Delo diplomskega seminarja mora biti praviloma napisano v slovenščini. Študent lahko izjemoma napiše delo v angleškem jeziku, za kar mora pridobiti soglasje pred odhodom na izmenjavo. V tem primeru mora imeti delo povzetek v slovenščini.

Opomba: Tisti, ki gredo na izmenjavo samo za en semester, lahko svoje obveznosti do Diplomskega seminarja opravijo v tistem semestru, ko so doma.

Kam grem lahko na prakso? Kako se prijavim? Kako je s priznavanjem?
Oddelek za matematiko trenutno ne zbira ponudb tujih podjetij za opravljanje prakse. Oglejte si posebno stran Mednarodne službe UL. Tam boste našli nekaj aktualnih ponudb in povezave na posredniške agencije ter navodila in obrazce za prijavo. Med drugim vam moramo na oddelku potrditi obrazec "Plan dela in obveza o zagotavljanju kakovosti". S posredovanjem praks se ukvarjajo tudi nekatere študentske organizacije, na primer: 

Rad bi šel na izmenjavo izven EU. Kaj naj storim? Spremljajte razpise na straneh UL . Običajno je na voljo zelo malo mest.